Restkom - Systemy Komputerowe
   

 

 

Moduł Płace i Kadry

Moduł Płace i Kadry przeznaczony jest do pełnej obsługi działu kadr i rachuby płac. Zapewnia wszystkie rozliczenia z ZUS, a eksport deklaracji rozliczeniowej DRA wraz z załącznikami do programu Płatnik nie wymaga dodatkowej konfiguracji. Program umożliwia seryjne wyliczanie wypłat w ramach danej listy płac dla wszystkich lub tylko wybranych pracowników.
Program CDN OPT!MA umożliwia generowanie deklaracji INF-D i INF-D-P informujących Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o wysokości refundacji dla pra­cowników niepełnosprawnych. Naliczone deklaracje można w prosty sposób zaimportować do programu SOD Offline.

Moduł udostępniany jest w dwóch wersjach różniących się funkcjonalnością. Na wybór właściwego modułu nie powinna wpływać tylko ilość zatrudnionych w firmie pracowników, lecz przede wszystkim rodzaj prowadzonej polityki kadrowo-płacowej. Płace i Kadry - jako moduł podstawowy skierowany jest do firm o prostym systemie kadrowo-płacowym. Moduł Płace i Kadry Plus przygotowany został dla firm posiadających rozbudowaną strukturę orga­nizacyjną oraz skomplikowany system wynagrodzeń pracowników. Jest to moduł rozszerzony m.in. o obsługę firm wieloodziałowych, gdzie pracownicy są przydzieleni do poszczególnych komórek organizacyjnych. Rozszerzony moduł umożliwia tworzenie złożonych systemów wynagrodzeń przy wykorzystaniu zaawansowanych algorytmów obliczeniowych oraz tworzenie opisów analitycznych do każdego wynagrodzenia, które można wykorzystać w celu predekretowania kosztów na podstawie schematu organizacyjnego. Ewidencja czasu pracy została uproszczona dzięki współpracy z rejestratorami czasu pracy, natomiast reje­stracja i późniejsze rozliczanie czasu pracy może odbywać się za pomocą wielu stref. Dla przedsiębiorstw o dużym zatrudnieniu istotna będzie również możliwość automatycz­nego naliczania okresowych składników wynagrodzeń, a także możliwość seryjnego doda­wania składników wynagrodzeń oraz ich wypłaty.

 

Restkom Systemy Komputerowe 2008