Restkom - Systemy Komputerowe
   

 

 

Moduł ¦rodki Trwałe

Na podstawie wprowadzonych informacji o poszczególnych istniej±cych lub nowo zakupio­nych ¶rodkach trwałych, program automatycznie generuje odpisy amortyzacyjne (metoda liniowa, degresywna, jednorazowa) oraz plan amortyzacyjny. CDN OPT!MA obsługuje również nietypowy okres obrachunkowy przy pełnej księgowo¶ci.
Program uwzględnia szczególne przypadki amortyzacji tj.: amortyzację sezonow±, ulgi inwe­stycyjne, ograniczenie warto¶ci ¶rodka trwałego. Moduł rejestruje także warto¶ci niematerialne i prawne oraz prowadzi ewidencję wyposażenia. Przyjęcie, czy też likwidacja ¶rod­ków następuje poprzez generowanie dokumentów OT (przyjęcie ¶rodka trwałego) i LT (likwida­cja ¶rodka trwałego), a następnie zaksięgowanie tych dokumentów w modułach księgowych.

 

Restkom Systemy Komputerowe 2008